Society of African Journal Editors

South African Journal of Sociology

Sociologie en maatschappikjritiek

Authors: J.E Reinders

Journal: South African Journal of Sociology

Vooral in Ouitsland heeft zich de laatste jaren een sociologle ontwikkeld die met behulp van de marxistische tilosolie de maatschapplj wil hervormen. Doze “critische sociologle” van de Frankfurter Schule verzet zich tegen de waardevrije maatschappijbeschrijving als pure feitelijkheid daar men meent dat de gevestigde samenleving er aileen maar door wordt ondersteund. Op doze wijzo wordt de sociologle het slachtoffer van de illusle zonder enige vooringenomenheid de sociale realiteit te bestuderen, terwijl haar blik in felte gericht wordt op datgene wat vanuit het gezichtspunt der dominerende maatschappelijke belangen relevant is. De sociologle moet zich evenwel niet in dlt proces laten invoegen. duch bet blootleggen. Ze moet de mens wapenen tegen de activiteit van de gevestigde orde waardoor eeD ree'le discussie over de Iegltimiteit van die orde verhinderd moet wardne. Zij moet het als haar taak zien lieht te versehaffen over de vraag hoe de maatschappelijke orde zou moeten zijn, een samenleving die un de mensen de mogelijkheid tot ontplooiing geeft. Daartoe ontwikkelt de crltische soclologle een thearie die de ware gedaante van de maatschappij adequaat beschrijft en duldelijk maakt hoe de maatschapplj er in slaag! haar ware gedaante te venluieml. In tegenstelling tot de critische sociologle onto wikkelt de traditionele suciologle theoretische constructi.. die de all enige feitelijke reallteit beschouwde schljnwerkelijkheid overzlchtelijk moeten maken. Dit betekent dat een systeembouwer all Parsons niet meer modem is, vooral na de feile critiek van Wright Mills.